ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. ul. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i Kolejowej w Bartoszycach – poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. ul. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i Kolejowej w Bartoszycach – poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo

Szczegóły informacji

Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. ul. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i Kolejowej w Bartoszycach – poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2009-354620

Termin składania ofert / wniosków: 2009-11-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-11-19 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce; ul. Monte Cassino 1; pokój nr 1 - Biuro Obsługi Interesantów

Ogłoszono dnia: 2009-10-12 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/24/2009. Nazwa Zadania” „Zgodnie z projektem WND-RPWM.05.02.01-28-028/09 Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. ul. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i Kolejowej w Bartoszycach – poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo w Gminie Miejskiej Bartoszyce

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

www.bartoszyce.bip.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bartoszyce.bip.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Cena 500zł netto .

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa nawierzchni ulic Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i kolejowej w Bartoszycach  z nawierzchni brukowej na nawierzchnię asfaltową.

W ramach inwestycji przewidziano:

-budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe

-przebudowę oświetlenia ulicznego

-przebudowę sieci telekomunikacyjnej

-przebudowę kolizji z sieciami energetycznymi, gazowymi i ciepłowniczymi

ulica Pieniężnego:

-nawierzchnia drogowa 1737.34m2

-zjazdy indywidualne 128.34m2

-chodniki z kostki betonowej 806.48m2

-zatoki postojowe 68.52m2

-oznakowanie pionowe i poziome

 

ulica Konopnickiej:

-nawierzchnia drogowa 2145.54m2

-zjazdy indywidualne 35.75m2

-chodniki z kostki betonowej 998.21m2

-oznakowanie pionowe i poziome

 

ulica Kolejowa

-nawierzchnia drogowa 2840.63m2

-zjazdy indywidualne 71.975m2

-chodniki z kostki betonowej 1058.46m2

-oznakowanie pionowe i poziome

 

ulica Limanowskiego

-nawierzchnia drogowa 1367.37m2

-zjazdy indywidualne 28.28m2

-chodniki z kostki betonowej 800.17m2

-oznakowanie pionowe i poziome

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik 
do SIWZ,

Jeżeli zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku z uzasadnioną specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny’’.

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7

45113000-2

45233140-2

45233200-1

45233142-6

45223300-9

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty

roboty w zakresie dróg i nawierzchni drogowych

#47

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

do 20.12.2010

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia - niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 210 945.00PLN , słownie: dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#70

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-11-05 do godz. 10:00   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.

Pokój nr 1-Biuro obsługi interesantów

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-11-05, o godz. 10:05  w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.

Pokój nr 17c - Sala narad

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-12-04

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

 

Burmistrz miasta Bartoszyce

Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 11:54:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-12 14:51:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-01 10:31:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony