ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont kapitalny zegara w Bramie Lidzbarskiej w Bartoszycach Drukuj informację Zamówienie publiczne: Remont kapitalny zegara w Bramie Lidzbarskiej w Bartoszycach

Szczegóły informacji

Remont kapitalny zegara w Bramie Lidzbarskiej w Bartoszycach

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 9204-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-01-26 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-01-26 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1 - Biuro obsługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2010-01-12 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/02/2010.
Nazwa zadania: Remontu kapitalnego zegara w Bramie Lidzbarskiej
w Bartoszycach

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego               Urząd Miasta Bartoszyce
Adres zamawiającego                Bohaterów Monte Cassino 1
Kod Miejscowość                        11-200 Bartoszyce
Telefon:                                       0897629804
Faks:                                           0897629805
adres strony internetowej            www.bip.bartoszyce.pl
adres poczty elektronicznej        zpmiasta@bartoszyce.pl
Godziny urzędowania:                7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  www.bartoszyce.bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pokój nr 34 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Demontaż mechanizmu (przewiezienie do zakładu zegarmistrzowskiego)
rozłożenie całego mechanizmu.
Czyszczenie wszystkich elementów.
Dorobienie i polerowanie nowych łożyska.
Polerowanie czopów kół.
Rekonstrukcja zniszczonych lub brakujących części.
Malowanie i konserwacja.
Złożenie i regulacja mechanizmu
Montaż nowych lin naciągowych
Uzupełnienie cięgien i naprawa młotków wybijania godzin

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

50432000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarów

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2010-09-15

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia, szczegółowy opis warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, szczegółowy opis warunków udziału w zakresie potencjału technicznego oraz osób

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej, szczegółowy opis warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-01-26 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
Pokój nr 1 Biuro obsługi interesantów
.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-01-26, o godz. 10:05   w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
Pokój nr17c - Sala narad
.                

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

______________

Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-12 14:00:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-12 14:02:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-01 12:32:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony