ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remonty cząstkowe ulicDrukuj informację Zamówienie publiczne: Remonty cząstkowe ulic

Szczegóły informacji

Remonty cząstkowe ulic

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 19234-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-03-02 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-03-02 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1 - Biuro obsługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2010-01-22 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Numer sprawy: 341/08/2010.
Nazwa zadania: Remonty cząstkowe ulic.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Urząd Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego               Urząd Miasta Bartoszyce
Adres zamawiającego                Bohaterów Monte Cassino 1
Kod Miejscowość                        11-200 Bartoszyce
Telefon:                                       0897629804
Faks:                                           0897629805
adres strony internetowej            www.bartoszyce.bip.pl
adres poczty elektronicznej        zpmiasta@bartoszyce.pl
Godziny urzędowania:                7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bartoszyce.bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pokój 34 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni ulic Gminy Miejskiej Bartoszyce
.
Masa betonu asfaltowego z otaczarki                      ok. 1100m2
Masa betonu asfaltowego z recyklera                      ok. 500m2

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Z
amawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
31.12.2013

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

- wykonali min trzy roboty budowlane ułożenia nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 1km każda

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- minimalny poziom standardu jaki muszą spełniać wykonawcy;

            - piła do ciecia betonu                        szt.2

            - wibrator powierzchniowy                 szt.2

            - rozkładarka mas bitumicznych       szt.1

- jedna osoba kierownik robot posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie jak przedmiot zamówienia i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

- operatorzy sprzętu trzy osoby, posiadają uprawnienia do obsługi powierzonego sprzętu

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- są ubezpieczeni od oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej tożsamej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniej niż 500 tyś.

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 16000.00, słownie: szesnaście tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-03-02 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1 - Biuro obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-02, o godz. 10:05   w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c - sala narad.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

_______________

Krzysztof  Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-22 13:46:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-22 13:49:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-12 09:14:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony