ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Administrowanie i obsługa szaletu miejskiego w Bartoszycach przy ul. KopernikaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Administrowanie i obsługa szaletu miejskiego w Bartoszycach przy ul. Kopernika

Szczegóły informacji

Administrowanie i obsługa szaletu miejskiego w Bartoszycach przy ul. Kopernika

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 34388-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-02-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-02-24 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce Pokój nr 1 - Biuro obsługi interesantów.

Ogłoszono dnia: 2010-02-08 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Numer sprawy: 341/04/2010.
Nazwa zadania: Administrowanie i obsługa szaletu miejskiego w Bartoszycach
przy ul. Kopernika

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego              Urząd Miasta Bartoszyce

Adres zamawiającego                Bohaterów Monte Cassino 1

Kod Miejscowość                        11-200 Bartoszyce

Telefon:                                       897629804

Faks:                                           897629805

adres strony internetowej           www.bartoszyce.bip.pl

adres poczty elektronicznej        zpmiasta@bartoszyce.pl

Godziny urzędowania:                7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.bartoszyce.bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pokój 34 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Administrowanie i obsługa szaletu miejskiego w dni robocze czasu letniego w godz. 8 – 18 i czasu zimowego 8 - 17 w dni powszednie wolne od pracy 9 - 17 inne godziny podczas obsługi imprez wskazanych przez zamawiającego.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

98000000-3 Inne usługi komunalne socjalne i osobiste

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2012-12-31

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

wykonali jedna usługę o podobnym zakresie i wielkości

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

jedna osoba

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

są ubezpieczeni od OC w zakresie prowadzonej działalnosci gospodarczej tożsamej z przedmiotem zamówienia

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2500, słownie: dwa tysiące pięćset złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100%

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-02-24 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce Pokój nr 1 - Biuro obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-02-24, o godz. 10:05   w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c - sala narad.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 
 

_______________

Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-08 08:58:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-08 09:04:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-09 09:14:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony