ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa dróg Jagiellończyka i WybrzeżaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa dróg Jagiellończyka i Wybrzeża

Szczegóły informacji

Przebudowa dróg Jagiellończyka i Wybrzeża

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 54692-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-03-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-03-23 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2010-03-01 przez Kowalski Janusz

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/10/2010.
Nazwa zadania: Przebudowa dróg Jagiellończyka i Wybrzeża

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce
Adres zamawiającego Bohaterów Monte Cassino 1
Kod Miejscowość 11-200 Bartoszyce
Telefon: 0897629804
Faks: 0897629805
adres strony internetowej www.bartoszyce.bip.pl
adres poczty elektronicznej zpmiasta@bartoszyce.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bartoszyce.bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Pokój 34 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest odpłatne. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 300.00 zł oraz koszty przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg Jagiellończyka i Wybrzeża zaliczanych do klasy D o dwóch pasach ruchu o szerokości 6.0m. Długość przebudowanego odcinka ul. Jagiellończyka wyniesie 194,91m natomiast ul. Wybrzeża 329m
Przewiduje się wykonanie układu chodników, wjazdów bramowych i podłączeń z lokalnymi dojazdami. Istniejące schody terenowe na wysokości kładki przez rzekę Łynę przewidziano do przebudowy na schody terenowe trzybiegowe ze spocznikami. Schody z kostki betonowej i krawężników betonowych wykonane zostaną z podjazdami na wózki, w tym osób niepełnosprawnych i balustradą ochronną. Przy ul. Wybrzeża zaprojektowano miejsca postojowe.

Przewiduje się wykonanie:
kanalizacji deszczowej
przyłącza wodociągowego do budynku
przebudowę sieci gazowych niskiego ciśnienia
budowę nowego obwodu oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Jagiellończyka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego poprzez ul. Wybrzeża
przebudowę kolizji energetycznych
zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych i energetycznych
urządzenie zieleni
Wykonanie powierzchni ul. Wybrzeża 6123m2 i Jagiellończyka 2235m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45111200-0 45233252-0 45233222-1 45112710-5 45233221-4 45233290-8
45232000-2 45231300-8 45231400-9 45232141-2 45316110-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2010-10-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
-minimalny poziom standardu; Wykonawca jest zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej a szczegółowo określony przedmiot działalności jest zgodny z przedmiotem zamówienia
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- minimalny poziom standardu; Wykonawca wykonał co najmniej dwa zadania o długości 1km i wartości 1000 000.00 każde
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Minimalny poziom wymaganych standardów:
a) wykonawca musi wykazać, że dysponuje
- koparka jednonaczyniowa o pojemności łyżki 0,6m3 szt. 2
- piła do ciecia kostki szt. 2
- rozkładarka mas bitumicznych 4,5m szt. 1
- równiarka samojezdna 74KW szt. 2
- samochód samowyładowczy 5-10T szt. 4
- skrapiarka do bitumu szt. 1
- spycharka gąsienicowa 74KW szt. 2
- walec statyczny samojezdny 15T szt. 2
- walec wibracyjny 7,5T szt. 1
- wibrator powierzchniowy 225kg szt. 2
b)wykonawca musi wskazać, że dysponuje
a) Kierownik robót drogowych/ przedstawiciel wykonawcy 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub przebudowy dróg. Jedno zadanie droga klasy minimum L o wartości 1mln zł.
b) Kierownik robót elektrycznych/ przedstawiciel wykonawcy 3- letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami elektrycznymi.
c) Kierownik robót w zakresie zewnętrznych sieci/ przedstawiciel wykonawcy 3- letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami instalacyjnym
d) archeolog
e)robotnicy wykwalifikowani 20 osób
- brukarz 5 osób
- monter zewnętrznych sieci – hydraulik 5 osób
- elektryk 5 osób
- operatorzy sprzętu 5 osób
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- minimalny poziom standardu - Wykonawca musi wskazać, że dysponuje kwotą nie mniej niż 1miliony złotych przeznaczoną na finansowanie przedmiotowego zadania i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę deliktową 1000 000,00

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 90000.00, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-03-23 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-23, o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
Pokój nr 17c. Sala narad.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

______________
Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalski Janusz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kowalski Janusz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-01 11:37:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-01 11:55:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-26 08:51:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony