ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem przy ul. GdańskiejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem przy ul. Gdańskiej

Szczegóły informacji

Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem przy ul. Gdańskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 67356-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-03-26 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-03-26 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce Pokój nr 1 Biuro obsługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2010-03-11 przez Janusz Kowalski

Treść:

 
Bartoszyce, 2010-03-04
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/11/2010.
Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem przy ul. Gdańskiej


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce
Adres zamawiającego Bohaterów Monte Cassino 1
Kod Miejscowość 11-200 Bartoszyce
Telefon: 0897649804
Faks: 0897649805
adres strony internetowej www.bartoszyce.bip.pl
adres poczty elektronicznej zpmiasta@bartoszyce.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bartoszyce.bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pokój nr 34 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest odpłatne 100 zł.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem przy ul. Gdańskiej – Etap I w Bartoszycach (w zakresie wymienionym w kosztorysach ETAP I) , szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ,

Droga kategorii klasy D o prędkości Vp =30km/h jest ciągiem dwukierunkowym. Wzdłuż drogi ciągi piesze oraz parkingi

Wzdłuż drogi ciągi piesze oraz parkingi

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45111200-0
45233252-0
45233222-1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-06-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
szczegółowy opis warunków udziału w zakresie posiadania uprawnień
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
szczegółowy opis warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
szczegółowy opis warunków udziału w zakresie potencjału technicznego oraz osób
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
szczegółowy opis warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 11000.00PLN, słownie: jedenaście tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-03-26 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
Pokój nr 1 Biuro obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-26, o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c Sala narad

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.______________
Krzysztof Nałęcz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony