ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa i modernizacja drogi miejskiej klasy D na terenach przemysłowych przy ul. Bema w Bartoszycach.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa i modernizacja drogi miejskiej klasy D na terenach przemysłowych przy ul. Bema w Bartoszycach.

Szczegóły informacji

Budowa i modernizacja drogi miejskiej klasy D na terenach przemysłowych przy ul. Bema w Bartoszycach.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 93914-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-04-26 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-04-26 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2010-04-06 przez Kowalski Janusz

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/15/2010.
Nazwa zadania: Budowa i modernizacja drogi miejskiej klasy D na terenach przemysłowych przy
ul. Bema w Bartoszycach.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z p. zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce
Adres zamawiającego Bohaterów Monte Cassino 1
Kod Miejscowość 11-200 Bartoszyce
Telefon: 0897649804
Faks: 897629805
adres strony internetowej www.bartoszyce.bip.pl
adres poczty elektronicznej zpmiasta@bartoszyce.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bartoszyce.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie
zamawiającego (pokój 34). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za
zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest odpłatne 150.00zł netto.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja drogi miejskiej klasy D.
Przedmiot zamówienia obejmuje odcinki ulic na terenach przemysłowych w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi krajowej nr 51
- odcinek o długości 160.0m do przebudowy
-odcinek o długości 360.0m do budowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do
SIWZ
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7
45233140-2
45233120-6
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Do - 2010-08-31

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
a) Wykonawca wykaże się realizacją dwóch robót w zakresie prac
drogowych o wartości 1 000 000,00 PLN każda
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
a) W celu spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca wykaże
się dysponowaniem jedną koparkami naczyniowymi, dwoma samochodami
samowyładowczymi, jednym walcem statycznym, jednym walcem wibracyjnym, jednym
komplecie sprzętu pomiarowego, jednym kompletem sprzętu do badań. Dodatkowo
wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez
dysponowanie kierownikiem budowy, kierownikiem robót elektrycznych, kierownikiem
robót zewnętrznych sieci, kierownikiem robót drogowych, geodetą, jednym operatorem
koparki, dwoma kierowcami, trzema hydraulikami, trzema elektrykami, dziesiecioma
robotnikami wykwalifikowanymi,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
a) Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez
posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej przeznaczonej na
finansowanie przedmiotowego zadania w kwocie nie mniej niż 800 000, 00 PLN oraz
posiadania ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej OC na
kwotę nie mniej niż 1 000 000,00 PLN
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu analizę
treści dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 83000.00 zł, słownie:
osiemdziesiąt trzy tysiące złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-04-26 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro
obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-26, o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój 17c. sala
narad.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
ogłoszenia: nr ogłoszenia.

_____________
Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalski Janusz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kowalski Janusz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-06 08:39:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-06 08:44:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-06 14:39:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony