ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie i uruchomienie źródełka z pitną wodą.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie i uruchomienie źródełka z pitną wodą.

Szczegóły informacji

Wykonanie i uruchomienie źródełka z pitną wodą.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 93934-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-04-21 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-04-21 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów.

Ogłoszono dnia: 2010-04-06 przez Kowalski Janusz

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/16/2010.
Nazwa zadania: Wykonanie i uruchomienie źródełka z pitną wodą
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z p. zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce
Adres zamawiającego Bohaterów Monte Cassino 1
Kod Miejscowość 11-200 Bartoszyce
Telefon: 897649804
Faks: 897629805
adres strony internetowej www.bartoszyce.bip.pl
adres poczty elektronicznej zpmiasta@bartoszyce.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bartoszyce.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie
zamawiającego (pokój 34 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za
zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie źródełka z pitną wodą na deptaku ul. Kętrzyńska w Bartoszycach. Podłączenie
źródełka do sieci wod-kan oraz sieci energetycznej. Obiekt wykonany z granitu i ustawiony
jako gotowy element na wykonanym fundamencie do którego zostaną podłączone instalacje.
Źródełko wykonane zgodnie z szkicem będącym załącznikiem do dokumentacji. Postument
źródełka wykonany z jasnego granitu, figurki z ciemnego
Źródełko zlokalizowane jest na terenie układu urbanistycznego Starego Miasta Bartoszyce
który objęty jest prawną ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków woj. warmińskomazurskiego
ponadto obiekt wraz z przyłączami będzie realizowany na terenie nawarstwień
kulturowych starego Miasta Bartoszyce objętych ochrona prawną poprzez wpis do rejestru
zabytków.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45212351-1
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2010-06-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
a)wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót
budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
b)Wykonawca wykaże się realizacją dwóch robót w zakresie prac podobnym charakterze
i wartości 50 000,00 PLN każda.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
a) W celu spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca wykaże
się dysponowaniem kierownikiem budowy, trzema kamieniarzami.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
a) Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej przeznaczonej na
finansowanie przedmiotowego zadania w kwocie nie mniej niż 10 000, 00 PLN.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o anlizę
treści dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000.00zł, słownie: dwa
tysiące złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-04-21 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro
obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-21, o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c.
Sala narad.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

_______________
Krzysztof Nałęcz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony