ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pieniężnego w Bartoszycach.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pieniężnego w Bartoszycach.

Szczegóły informacji

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pieniężnego w Bartoszycach.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: TBS

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 82153-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-04-30 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-04-30 11:05:00

Miejsce złożenia oferty: Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z oo. ul. Bema 40/108, 11-200 Bartoszyce. Pokój 108.

Ogłoszono dnia: 2010-04-13 przez Panieczko Zbigniew

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/01/2010.
Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pieniężnego w Bartoszycach.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z p. zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce który działa w imieniu Prezesa Towarzystwa
Budownictwa Społecznego sp. z oo. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miasta Bartoszyce
Ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
Który działa w imieniu i na rzecz
Nazwa zamawiającego Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp z oo
Adres zamawiającego Bema 40/108
Kod Miejscowość 11-200 Bartoszyce
Telefon: 897640789
Faks: Faks
adres strony internetowej www.tbs-bartoszyce.pl
adres poczty elektronicznej Adres email
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.tbs-bartoszyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie
zamawiającego (pokój 108 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za
zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. Opłata za udostępnienie
Specyfikacji wynosi 200zł netto oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

1. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - konstrukcje murowe z elementami
prefabrykowanymi - stropy prefabrykowane, drewniana więźba dachowa. Dach dwuspadowy
z naczółkami o nachyleniu połaci 35 - 36*pokryty blachodachówką.
powierzchnia zabudowy - 542.92m2
powierzchnia całkowita - 2171,68m2
powierzchnia użytkowa - 1530,30m2
kubatura - 6298m3
powierzchnia mieszkań - 1169,70m2
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
3. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej,
zostaną wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez zamawiającego oraz są całkowicie
zgodne pod względem:
a) ·gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),
b) ·charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) ·charakterystyki materiałowej (rodzaj właściwości fizyczne i jakość materiałów),
d) ·parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje)
e) ·parametrów bezpieczeństwa użytkowania
f) ·standardów emisyjnych
g) ·izolacyjności
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45211000-9
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Pożądany termin realizacji zadania 2011-07-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
a)Wykonawca wykaże się realizacją jednej roboty w zakresie budowy lub
remontu budynku mieszkalnego o min. powierzchni użytkowej 1000m2
i wartości 1 000 000,00 PLN.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
a) Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez dysponowanie kierownikiem budowy, kierownikiem robót elektrycznych,
kierownikiem robót zewnętrznych sieci, geodetą, pięcioma murarzami, pięcioma
hydraulikami, pięcioma elektrykami, dziesięcioma robotnikami wykwalifikowanymi,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
a) Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej przeznaczonej
na finansowanie przedmiotowego zadania w kwocie nie mniej niż 1 000 000, 00
PLN oraz posiadania ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej OC na kwotę nie mniej niż 1 000 000,00 PLN.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści
złożonych oświadczeń, wykazów i dokumentów wymienionych w cz. VI siwz,
potwierdzających spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 90000.00 zł, słownie:
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 90
2 okres gwarancji 10

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-04-30 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z oo. ul. Bema 40/108, 11-200 Bartoszyce.
Pokój 108.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-30, o godz. 11:05 w siedzibie zamawiającego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z oo. ul. Bema 40/108, 11-200 Bartoszyce.
Pokój 108.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

_____________________
Zbigniew Panieczko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalski Janusz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Panieczko Zbigniew
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-13 07:54:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-13 08:03:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-14 09:21:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony