ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sieci deszczowej ul. Broniewskiego, Kochanowskiego i NałkowskiejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sieci deszczowej ul. Broniewskiego, Kochanowskiego i Nałkowskiej

Szczegóły informacji

Budowa sieci deszczowej ul. Broniewskiego, Kochanowskiego i Nałkowskiej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 104174-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-05-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-05-05 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c - sala narad.

Ogłoszono dnia: 2010-04-14 przez Kowalski Janusz

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/18/2010.
Nazwa zadania: Budowa sieci deszczowej ul. Broniewskiego, Kochanowskiego i Nałkowskiej
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z p. zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce
Adres zamawiającego Bohaterów Monte Cassino 1
Kod Miejscowość 11-200 Bartoszyce
Telefon: 0897649804
Faks: 897629805
adres strony internetowej www.bartoszyce.bip.pl
adres poczty elektronicznej zpmiasta@bartoszyce.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bartoszyce.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie
zamawiającego (pokój 34 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za
zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

ul. Broniewskiego
-kanały PVC 200mm 22.5mb
-kanały PVC 315mm 75 mb
-kanały PVC 400mm 145 mb
studnie rewizyjne i studzienki 22 szt.
ul. Kochanowskiego
-kanały z rur PVC 250mm 128,31mb
-kanały z rur PVC 315mm 59.89 mb
-kanały z rur PVC 400mm 41,92mb
studnie rewizyjne i studzienki 25szt.
ul. Nałkowskiej
-kanały z rur PVC 250mm 108,71mb
-kanały z rur PVC 315mm 66,76 mb
studnie rewizyjne i studzienki 16szt.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
2) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej,
zostaną wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez zamawiającego oraz są całkowicie zgodne
pod względem:
a) ·gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),
b) ·charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) ·charakterystyki materiałowej (rodzaj właściwości fizyczne i jakość materiałów),
d) ·parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje)
e) ·parametrów bezpieczeństwa użytkowania
f) ·standardów emisyjnych
g) ·izolacyjności
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45232452-5
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2010-07-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
a)Wykonawca wykaże się realizacją trzech robót w zakresie budowy sieci
deszczowej lub kanalizacyjnej o długości 300mb każda i wartości 100 000,00
PLN.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
a) -wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem:
- koparka naczyniowa 1 szt.
- samochód samowyładowczy 1 szt.
- wibrator powierzchniowy 1 szt.
- kierownik budowy 1os.
- kierownik robót 1os.
- operator sprzętu 3os.
- robotnik wykwalifikowany (monter sieci) 10os
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
a) -wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę że dysponuje środkami
finansowymi lub zdolnością kredytową przeznaczona na finansowanie
przedmiotowego zadania w kwocie nie mniej niż 100 000.00zł. Jest
ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej OC na kwotę
deliktową nie mnie niż 400 000.00 zł
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o analizę
treści dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 12000.00zł, słownie:
dwanaście tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-05-05 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro
obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-05-05, o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c -
sala narad.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

_______________
Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalski Janusz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kowalski Janusz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-14 09:02:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-14 09:14:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-13 08:40:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony