ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przejęcie i zorganizowanie żywienia uczniów w Zespole Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, ul. Traugutta 23Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przejęcie i zorganizowanie żywienia uczniów w Zespole Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, ul. Traugutta 23

Szczegóły informacji

Przejęcie i zorganizowanie żywienia uczniów w Zespole Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, ul. Traugutta 23

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: -

Termin składania ofert / wniosków: 2010-05-11 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-05-11 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Zespół Szkół nr 1 w Bartoszycach ul. Traugutta 23, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 30 sekretariat

Ogłoszono dnia: 2010-04-20 przez Tadeusz Kiszluk

Treść:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Numer sprawy: ZSnr1.V.343/1/2010
Nazwa zadania: „ Przejęcie i zorganizowanie żywienia uczniów w Zespole Szkół nr 1
im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, ul. Traugutta 23”
 
Dyrektor Zespół Szkól nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach zawiadamia
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia..

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespól Szkół nr 1 w Bartoszycach
Ul. Traugutta 23
11-200 Bartoszyce
REGON 510891240
NIP 743-16-94-488
bip.bartoszyce.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie
internetowej:
bip.bartoszyce.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie zamawiającego Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta, ul. Traugutta 23,
11-200 Bartoszyce. Pokój nr 30 (sekretariat).

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przygotowanie i wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w pkt 2
2. Szczegółowy opis zamówienia:
2.1. Przewidywana ilość wydawanych obiadów w ciągu dnia wynosi 250 obiadów.
2.2. Każda zmiana ceny obiadu dla ucznia wymaga uzgodnienia z Zamawiającym
z zastrzeżeniem pkt 1.3.
2.3. Dopuszcza się możliwość zmiany ceny obiadu dla ucznia raz w roku o
wskaźnik inflacji.
2.4. Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania posiłków pracownikom Zespołu
Szkół po cenie ustalonej przez Wykonawcę.
2.5. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie na terenie Zespołu Szkół, na
potrzeby uczniów tego Zespołu Szkół, dodatkowych usług gastronomicznych
przy zastosowaniu marży wg uznania Wykonawcy.
2.6. W celu wykonania czynności przedmiotu zamówienia zamawiający przekaże
Wykonawcy w dzierżawę pomieszczenia bloku żywieniowego wraz z
wyposażeniem wg protokołu zdawczo – odbiorczego z zastrzeżeniem, że będą
wykorzystane wyłącznie na cele związane z realizacją przedmiotu umowy.
2.7 Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt i własnym
staraniem remontów pomieszczeń oraz przekazanych mu urządzeń, uzupełniania
wyposażenia zgodnie z zaleceniami, a ponadto do zapewnienia odpowiedniego
stanu sanitarno – epidemiologicznego stosownie do wymagań Sanepidu i
Państwowej Inspekcji Pracy przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania wobec
tych instytucji.
2.8. Zamawiający nie ma obowiązku zwrotu nakładów poniesionych na roboty
określone w pkt 2.7.
2.9. Wykonawca zobowiązuje się opłacać koszty energii i wody wg wskazań
zużycia + wywóz nieczystości stałych ( z własnych pojemników).
2.10. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów okresowych instalacji
gazowej, wod. – kan., elektrycznej, skuteczności zerowania, kanałów dymowych i
wentylacyjnych itp…
2.11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania we własnym zakresie badań
sprawności urządzeń znajdujących się na wyposażeniu bloku żywieniowego.
2.12. Protokolarne przejęcie wyposażenia i pomieszczeń bloku żywieniowego
przewidywane jest do dnia 16.08.2010 r.
2.13. Prowadzenie stołówki szkolnej nastąpi w dniu 02.09.2010 r.
● Sporządzone i wydane posiłki winny spełniać wymogi stawiane w
Zarządzeniu, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.06.1974 r.
(Dz. Nr16 poz. 69)
3 . Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień:
55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie
warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22
Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień
publicznych.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy treści
złożonych przez wykonawców dokumentów.

VII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów, którym
odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników.
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki art. 93, ust. 1 ustawy.
Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
- proponowana cena jednego obiadu dla ucznia – 90 %
- okres niezmienności cen (w miesiącach) - 10 %

IX. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-05-11 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Zespół Szkół
nr 1 w Bartoszycach ul. Traugutta 23, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 30 sekretariat.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-05-11, o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego Zespół
Szkół nr 1 w Bartoszycach ul. Traugutta 23, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 30 a ( Gabinet
Dyrektora)

XI. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-05-27

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której
będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Nie dotyczy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Łazar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tadeusz Kiszluk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-20 13:11:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-20 13:14:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-12 12:09:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony