ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa ciągu dróg gminnych Wojska Polskiego Nr201117N i Marksa Nr201078N w ramach zamierzenia budowlanego dotyczącego modernizacji tzw. "dróg poczołgowych" w Gminie Miejskiej BartoszyceDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa ciągu dróg gminnych Wojska Polskiego Nr201117N i Marksa Nr201078N w ramach zamierzenia budowlanego dotyczącego modernizacji tzw. "dróg poczołgowych" w Gminie Miejskiej Bartoszyce

Szczegóły informacji

Przebudowa ciągu dróg gminnych Wojska Polskiego Nr201117N i Marksa Nr201078N w ramach zamierzenia budowlanego dotyczącego modernizacji tzw. "dróg poczołgowych" w Gminie Miejskiej Bartoszyce

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 3765

Termin składania ofert / wniosków: 2009-01-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-01-30 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce - Biuro Obsługi Interesanta - Pokój Nr 1

Ogłoszono dnia: 2009-01-08 przez Janusz Kowalski

Treść:

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce
Bohaterów Monte Cassino 1
11-200
Bartoszyce
bip.bartoszyce.pl
zpmiasta@bartoszyce.pl
7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

bip.bartoszyce.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Cena 200zł netto .

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa nawierzchni ulic Marksa i Wojska Polskiego z nawierzchni brukowej na nawierzchnię asfaltową.

W ramach inwestycji przewidziano:
-budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe
-przebudowę oświetlenia ulicznego
-przebudowę sieci telekomunikacyjnej
-przebudowę kolizji z sieciami energetycznymi, gazowymi i ciepłowniczymi

ulica Marksa:
-nawierzchnia drogowa 7371m2
-zatoki postojowe 610m2 co stanowi 62 miejsca postojowe
-zjazdy indywidualne 244m2
-chodniki z kostki betonowej 4292m2
-oświetlenie drogowe 39 opraw
-oznakowanie pionowe i poziome

ulica Wojska Polskiego:
-nawierzchnia drogowa 5805m2
-zjazdy indywidualne 103m2
-chodniki z kostki betonowej 2309m2
-oświetlenie drogowe 30 opraw
-oznakowanie pionowe i poziome

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik 
do SIWZ,

 

Jeżeli zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku z uzasadnioną specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny’’.

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7

45113000-2

45233140-2

45233200-1

45233142-6

45223300-9

 

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty

roboty w zakresie dróg i nawierzchni drogowych

#47

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

do 20.10.2009

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia - niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 172000.00PLN , słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#70

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-01-30 do godz. 10:00   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.

Pokój nr 1-Biuro obsługi interesantów

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-01-30, o godz. 10:05  w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.

Pokój nr 17c - Sala narad

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-03-02

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-08 07:29:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-08 11:18:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-02-06 12:26:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony