ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi ul. Bema i Boh. Warszawy w BartoszycachDrukuj informację Zamówienie publiczne: Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi ul. Bema i Boh. Warszawy w Bartoszycach

Szczegóły informacji

Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi ul. Bema i Boh. Warszawy w Bartoszycach

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 121816-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-05-26 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-05-26 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów.

Ogłoszono dnia: 2010-05-04 przez Kowalski Janusz

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/14/2010.
Nazwa zadania: Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi ul. Bema i Boh. Warszawy
w Bartoszycach
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z p. zm) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce
Adres zamawiającego Bohaterów Monte Cassino 1
Kod Miejscowość 11-200 Bartoszyce
Telefon: 0897649804
Faks: 897629805
adres strony internetowej www.bartoszyce.bip.pl
adres poczty elektronicznej zpmiasta@bartoszyce.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bartoszyce.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie
zamawiającego (pokój 34 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za
zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

I etap - opracowanie projektowe przebudowy chodników i budowy ścieżki rowerowej przy ulicach
Boh. Warszawy i Bema w Bartoszycach –ciąg drogi krajowej nr 51
1. Zakres przedsięwzięcia:
a) Projekt przebudowy chodnika o nawierzchni asfaltowej wzdłuż ul. Boh. Warszawy tj. od
skrzyżowania z ulicami Paderewskiego-Bema do skrzyżowania z ulicami Poniatowskiego
–Warszawska. Nowa nawierzchnia z kostki typu polbruk.
b) Na długości pawilonów usługowo-handlowych projekt sieci deszczowej w celu
uporządkowania spływu wód z rur spustowych przyległej zabudowy skierowanej na
chodnik znajdujący się w pasie drogowym drogi krajowej (w załączeniu zdjęcia).
Odwodnienie chodników, projektowanej ścieżki rowerowej i zatoki postojowej.
c) Na długości pawilonów handlowych zaprojektować zatokę postojową przy jezdni dla
samochodów osobowych (w załączeniu mapa z zaznaczoną lokalizacją zatoki). Długość
zatoki uzależniona od spełnienia warunku widoczności pieszego na istniejącym przejściu
dla pieszych.
d) Na długości miejsc postojowej przesunięcie lamp oświetlenia ulicznego poza krawężnik
zatoki. Przy kolizji oświetlenia ulicznego z projektowaną ścieżką rowerową przesunięcie
słupów oświetleniowych poza nawierzchnie utwardzone.
e) Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 51 tj. od skrzyżowania ulic Bema-
Nowowiejskiego do skrzyżowania ulic Boh. Warszawy -Warszawska-Poniatowskiego (w
załączeniu mapka z proponowanym śladem ścieżki rowerowej). Skrzyżowanie o ruchu
okrężnym z ul. Nowowiejskiego posiada wykonane przejścia dla rowerzystów. Przez rz.
Łynę ścieżkę należy poprowadzić przez stary most, szerokość ciągu pieszego na nowym
moście nie pozwala na jej wykonanie. Następnie ścieżkę należy prowadzić w pasie
drogowym drogi krajowej lub w przypadku trudności technicznych po terenie należącym
do Gminy Miejskiej Bartoszyce aż do skrzyżowania ze światłami. Dostosować
skrzyżowania ulic Bema-Paderewskiego -Boh. Warszawy dla ruchu rowerzystów.
Ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Boh. Warszawy prowadzić po wschodniej stronie drogi.
Zaprojektowanie ścieżki rowerowej może spowodować korektę w przebiegu trasy
chodnika.
f) Projekt usunięcia kolizji projektowanego zakresu robót z naziemną i podziemną
infrastrukturą techniczną . Pozostałe informacje dotyczące zagospodarowania
istniejącego pasa drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań realizacyjnych uzyska
Wykonawca w ramach wykonania Umowy.
2. Wymagania dla projektowanych obiektów:
- konstrukcję chodników i ścieżki rowerowej należy projektować uwzględniając
możliwość postoju na nich pojazdów o nośności do 2,5 t oraz poruszania się
pojazdów oczyszczających chodnik i ścieżkę rowerową.
- Konstrukcja zatoki postojowej dla samochodów osobowych oraz chodników i
ścieżki rowerowej powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)
3. Materiałów wyjściowych do projektowania i uzgodnienia:
Zamawiający:
zatwierdzi technologię konstrukcji ścieżki rowerowej i zatoki postojowej dla samochodów
osobowych,
zatwierdzi plany sytuacyjne (składając do zatwierdzenia należy przedstawić projekt
organizacji ruchu)
uzgodni projekt budowy/przebudowy kolidującego uzbrojenia.
uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu
Badania geotechniczne podłoża gruntowego muszą być zatwierdzone przez Laboratorium
Drogowe GDDKiA ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.
Wyżej wymienione warunki i uzgodnienia Wykonawca załączy do dokumentacji
technicznej
W przypadku wystąpienia do przedsiębiorstwa energetycznego o wydanie
warunków na przebudowę kolizji Wykonawca (Projektant) zaznaczy, że
Zamawiający (U.M.) wykona przebudowę kolizji staraniem własnym i na własny
koszt, na warunkach określonych w Art. 32 Ustawy o drogach publicznych.
W ramach zadania Wykonawca pozyska:
mapę do celów projektowych
materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,
niezbędne decyzje administracyjne, warunki techniczne przebudowy kolidującej
infrastruktury,
inne materiały i warunki niezbędne do należytego wykonania umowy.
Cena ofertowa uwzględnia jednokrotną aktualizację dokumentacji wraz z warunkami i
uzgodnieniami wchodzącymi w skład dokumentacji, w przypadku, gdy Zamawiający
nie przystąpi do realizacji zadania w czasie ważności dokumentacji. Cena ofertowa =
cena za wykonanie dokumentacji+ cena za jednokrotną aktualizację dokumentacji,
zwalniana w przypadku aktualizacji dokumentacji.
4. Szczegółowości opracowań projektowych
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością określoną w
Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11
maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i
mostów (dostępne na www.gddkia.gov.pl w zakładce „Akty prawne”). Odpowiednia
szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów
obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy
głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i
złożoności projektowanego zadania. Rozwiązania projektowe zamieszczane w
materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i
pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości
projektowanego zadania inwestycyjnego.
Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych
projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych.
5. Szaty graficznej
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia
następujące wymagania:
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa będzie pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której
będzie spis treści,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i
okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
- na przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić opis zawierający
m.in.: nr drogi, kilometraż i nazwę odcinka, nazwę zadania, nr katalogowy
archiwum Oddziału, rok opracowania dokumentacji, spis zawartości i inne
niezbędne informacje.
- wymiary walizek: szerokość 50÷55 cm,
wysokość 35÷40 cm,
głębokość: dopasowana do zawartości.
Ponadto wymaga się aby:
- plansze zagospodarowania terenu posiadały uzgodnienia międzybranżowe
- jeden egzemplarz projektu zagospodarowania (oznaczony jako egz.
archiwalny inwestora) powinien zawierać wszystkie oryginały decyzji,
warunków technicznych, uzgodnień, opinii, itp.
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów
kompatybilnego z MS Word,
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza
kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel,
- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami
AutoCAD lub MicroStation,
- wersję elektroniczną (na nośniku DVD) dokumentacji technicznej należy
opracować również w formacie:
o pliki tekstowe – format .pdf lub .tif monochromatyczny wielostronicowy
o pliki graficzne – format .tif 24 – bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru wstępnego lub końcowego
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną
szatę graficzną opracowań projektowych.
(akceptacja GDDKiA)
6. Ilości opracowań projektowych.
Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia należy opracować w ilościach:
- projekt zagospodarowania – 7 egz.
- projekt budowlany wielobranżowy – 6 egz.
- projekt czasowej organizacji ruchu – 3 egz.
- projekt stałej organizacji ruchu – 6 egz.
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 6 egz.
- kosztorys inwestorski – 3 egz.
- przedmiar robót – 6 egz.
- kosztorys ofertowy – 3 egz.
- specyfikacje techniczne – 6 egz.
- wersja elektroniczna – 3 egz.
Projekt budowlany (wszystkie branże) na mapie sytuacyjno- wysokościowej do celów
projektowych z wykreślona wznowiona granicą pasa drogowego oraz naniesionymi w
kolorze czerwonym projektowanymi granicami i numerami działek, zgodnie z:
· Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz.
115, ze zm.),
· Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze zm.)
· Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr.
25, poz. 150 ze zm.)
· Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019
ze zm.)
· Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 ze zm.)
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 )
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z Nr 120, poz. 1133),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
· Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U 43, poz.430 ze zm.),
· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984 ze zm.).
Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże, ZZK) zgodnie z:
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację kosztorysu
inwestorskiego, uwzględniając ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące
na dzień aktualizacji wyznaczony przez Zamawiającego. Cena podana w tabeli
opracowań projektowych za wykonanie kosztorysu inwestorskiego uwzględnia
koszt aktualizacji kosztorysu (jednokrotna aktualizacja).
Zaktualizowany kosztorys inwestorski Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch
egzemplarzach, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zlecenia od
Zamawiającego.
Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z :
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (wszystkie branże), zgodne z:
- Zaleceniami do Wykonawstwa i Odbioru poszczególnych robót wydanymi przez GDDP i
Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U
z 2004 r. Nr 202, poz.)
Projekt organizacji i oznakowania czasowy i docelowy zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z dnia 12 .10 2002
Nr 170, poz.1393),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzeniem (Dz. U z dnia 14 października 2003 r., poz. 1729)
Projekt czasowej organizacji ruchu należy złożyć do uzgodnienia w minimum
trzech egzemplarzach. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi
niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu, które wymagają zmian w
organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający
ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu
uproszczonego. Nie wymagana jest opinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w formacie A3 i złożyć do
uzgodnienia w GDDKiA Oddział w Olsztynie w minimum czterech egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie plików .dwg.dgn). Powinien
zawierać kartę uzgodnień z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebną do wpisywania
wszelkich uzgodnień ( w tym zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych) oraz opinii
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych, z prawnym stanem
władania oraz naniesionymi wznowionymi granicami pasa drogowego
Badania geotechniczne podłoża gruntowego wykonane wg potrzeb zadania.
Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD, w formacie:
a) pliki tekstowe – format .pdf lub .tif monochromatyczny wielostronicowy
b) pliki graficzne – format .tif 24 – bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi
oraz w formacie .doc,.xls i dwg.
Wykaz punktów osnowy państwowej, chronionych zgodnie z ustawą z 17 maja 1989 r.
prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z późn. zm.)
ze wskazaniem klasy, stanu danego punktu oraz informacją, który z nich ulegnie
zniszczeniu lub utraci możliwość dalszego wykorzystywania wraz z projektem
odtworzenia osnowy państwowej o tej samej klasie wykonany zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym (wykonanie w dowolnej technologii, zgodnie z przepisami
technicznymi).
Dokumentację techniczną (wersję elektroniczna) należy wykonać zgodnie z
wymaganiami Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA
zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia danych o
nieruchomościach GDDKiA.
7. Pozostałe uwagi:
- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, gdy projektowana ścieżka rowerowa w całości przebiegać będzie w
granicach pasa drogi krajowej nr 51.
- W przypadku lokalizacji ścieżki rowerowej poza obecnym pasem drogi krajowej
warunkiem realizacji inwestycji przez GDDKiA jest nieodpłatne przekazanie przez Urząd
Miasta Bartoszyce na Skarb Państwa w zarząd Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad terenu pod projektowaną ścieżkę rowerową.
- W przypadku konieczności wykonania przebudowy istniejącego zagospodarowania
terenu poza projektowaną ścieżką i drogą krajową nr 51 należy uzyskać zgody właścicieli
nieruchomości, na których będzie dokonana przebudowa.
- W przypadku konieczności dokonania podziałów, zostaną one wykonane przez
zamawiającego, na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej uzgodnionej z
GDDKiA
II etap- projekt budowy odcinka ścieżki rowerowej przez tereny sportowo-rekreacyjne przy ul.
Boh. Warszawy (około 350mb)
1. Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku od nowo projektowanego ronda
(skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy -M. Curie- Skłodowskiej-nowo projektowana droga),
do skrzyżowania ulic Boh. Warszawy -droga wewnętrzna na Pl. Boh. Westerplatte + ok.
40 wzdłuż drogi wojewódzkiej. W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej -ul. Boh.
Warszawy w Bartoszycach, nie zaprojektowano ścieżki rowerowej ponieważ nie
pozwalała na to szerokość pasa drogowego. Dlatego projekt ma obejmować przebieg
odcinka ścieżki rowerowej przez tereny zielone należące do Gminy Miejskiej Bartoszyce
(w załączeniu mapa z orientacyjną trasą ścieżki rowerowej). Na odcinku ścieżki
rowerowej rozbudowa i przebudowa chodnika. Projekt dowiązać do projektu przebudowy
drogi wojewódzkiej.
2. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz odcinka drogi
wewnętrznej –wjazd na Pl. Boh. Westerplatte.
3. Odwodnienie projektowanych nawierzchni.
Zakres prac objętych zleceniem dla etapu drugiego:
1. Mapa do celów projektowych
2. Wystąpienie do dysponentów sieci o wydanie warunków technicznych na przyłączenie
do sieci oraz ewentualne usunięcie kolizji.
3. Przygotowanie koncepcji proponowanych rozwiązań zgodnie z programem inwestorskim
i uzgodnienie z Urzędem Miasta Bartoszyce.
4. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na całe opracowanie. Dokumentacja
powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji, w tym uzgodnienie z
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w zakresie dowiązania do projektu
przebudowy drogi wojewódzkiej oraz odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej.
6. Przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.
7. Dla całego zadania opracować specyfikacje techniczne na wykonany zakres robót:
8. Dla poszczególnych robót przedmiary, kosztorysy ofertowe i inwestorskie. Opracowania
projektowe dostarczyć w 5 egz., kosztorysy i specyfikacje techniczne w 3 egz., całość
opracowania dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Pożądanym terminem wykonania zadania jest okres 150 dni liczonych od dnia podpisania
umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
Minimalny poziom standardu - Wykonali co najmniej dwie usługi o podobnym
zakresie i wielkości
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
Minimalny poziom standardu – Dysponują trzyosobowym zespołem projektowym
obejmującym wszystkie niezbędne branże.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o analizę
treści dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2500.00, słownie: dwa
tysiące pięćset złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-05-26 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1. 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro
obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-05-26, o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c.
Sala narad.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

_______________
Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalski Janusz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kowalski Janusz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-04 09:16:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-04 09:23:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-15 10:47:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony