ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Szczegóły informacji

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 123646-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-05-27 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-05-27 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach ul. Kętrzyńska 22B, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 4 sekretariat.

Ogłoszono dnia: 2010-05-05 przez Zdzisław Żytko

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZAO.VIII.343-2/10

Nazwa zadania: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
,, Moje Boisko – Orlik 2012’’.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach
Ul. Kętrzyńska 22B
11-200 Bartoszyce
REGON 519557063
NIP 743-18-12-396
bip.bartoszyce.pl
7:00-15:00

2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.bartoszyce.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie zamawiającego Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 22B,
11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1.

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
4.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko – Orlik 2012’’
w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Nowowiejskiego 31 w Bartoszycach.
4.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)
Podbudowa przepuszczalna
Nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy
zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.800 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
5. Trawa powinna wystawa nad obrzeże o 1,5 ÷ 3,0 cm.
Obrzeża betonowe:
- o wymiarach 8x30x100cm na ławie z betonu B-15 z oporem, oddzielające sąsiednie
elementy terenu od płyty boiska.
Podbudowa:
- warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm,
- warstwa dolna z kruszywa łamanego fr. 31,5 - 63mm gr. 15 cm,
- warstwa górna klinująca z kruszywa łamanego fr. 0 – 31,5 mm gr. 5cm,
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego fr. 0 – 4mm gr. 4cm
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3
do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki
Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
30,0m x 50,0m o powierzchni 1500m2 (pole gry 20,0m x 40,0m),
Podbudowa przepuszczalna
- warstwa żwirowo-gumowa gr. 35cm
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik
nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Technologia układania nawierzchni:
Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo.W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 4 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 4 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości – 4 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 4 sztuki
Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 4 sztuki
- siatka do siatkówki – 2 sztuka
Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki

Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).

Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie
z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik
nr 2 do SIWZ)

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6 stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6:
• na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
• na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – 60 miesięcy

2.7 Budowa budynku sanitarno-szatniowego
Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień:
45 21 22 21 - 1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45 23 30 00 - 9 Podbudowy i nawierzchnie

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie 100 dni kalendarzowychi od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :
1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
2) dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym
postępowaniu

4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

4.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej
wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia do oferty dołączyć należy:

1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
2) Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:
a. konstrukcyjno-budowlanej,
b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

4.4.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w
sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty
dołączyć należy:
Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1-3 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

4.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

B. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
1. * Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)
2.Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
5 .Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tę nawierzchnię.

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
8.2 Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Millennium Nr 39 1160 2202 0000 0000 3727 7881
8.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w
siedzibie Zamawiającego Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 22B
w sekretariacie pok. nr 4. lub dołączyć do oferty.
8.7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

9. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

11. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-05-27 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach ul. Kętrzyńska 22B, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 4 sekretariat.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-05-27, o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach ul. Kętrzyńska 22B, 11-200 Bartoszyce. Pokój
nr 6 ( Pokój Dyrektora)

13. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-06-26

14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

17. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

18. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Mroczek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zdzisław Żytko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-05 14:34:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-05 14:47:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-31 11:53:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony