ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa i uruchomienie elektronicznej wagi samochodowej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w WysieceDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa i uruchomienie elektronicznej wagi samochodowej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wysiece

Szczegóły informacji

Dostawa i uruchomienie elektronicznej wagi samochodowej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wysiece

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 161948-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-06-30 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Zakład Gospodarki Odpadami SP. Z O.O. 11-200 Bartoszyce ul. Bema 40/106

Ogłoszono dnia: 2010-06-10 przez Krzysztof Borys

Treść:

Bartoszyce: Dostawa i uruchomienie elektronicznej wagi samochodowej
na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wysiece
Numer ogłoszenia: 161948 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Bartoszycach , ul.
Bema 40/106, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7610650, faks 089
7610650.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i uruchomienie
elektronicznej wagi samochodowej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wysiece.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1Przedmiotem
zamówienia jest dostawa i uruchomienie kompletnej elektronicznej wagi samochodowej o
charakterystyce: - pomost stalowo - betonowy lub betonowy o wymiarach użytkowych
18,5x3,5m z włazem rewizyjnym i stalowymi ogranicznikami najazdowymi, - zakres
ważenia 60Mg, - klasa dokładności III, - działka odczytowa 20kg - przetworniki
tensometryczne cyfrowe, klasy C3, zgodnie z OIML R60, - temperatura pracy
przetworników -30 - +70C - stopień ochrony przetworników IP68 - miernik wagowy z
wyjściem do podłączenia komputera i wyświetlacza zewnętrznego, - temperatura pracy
miernika wagowego -10, +40C, 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: a) kompletne roboty
budowlane związane z montażem wagi, - roboty ziemne - fundamenty o głębokości min 1,1
z możliwością wejścia pracownika pod pomost wagi, - przepust kablowy pomiędzy wagą a
pomieszczeniem obsługi, - odwodnienie fundamentów wagi b) legalizację, - wypożyczenie
i transport wzorców masy, - opłaty urzędowe, - świadectwo zgodności WE, - deklarację
zgodności WE, - szkolenie w zakresie obsługi, - instrukcja w języku polskim c) program
obsługi wagi, - druk dokumentów zgodnie z ustawa o odpadach, - cena odpadu rozpisana
na netto i opłatę za korzystanie ze środowiska, - przypisanie indeksu do kodu odpadu, który
różnicuje odpady na gminę i miasto, - indeks automatycznie nadający upust procentowy w
stosunku do ceny netto, - dodatkowa opcja do obliczania opłat za korzystanie ze
środowiska za dany miesiąc, - ewidencja różnicująca odpady o podział na gminę i miasto, -
możliwość korekty danych po zważeniu bez możliwości korekty wagi ( wyświetlana
historia korekty) - ewidencja odpadów podlegających selektywnej zbiórce -
wielkogabarytowy wyświetlacz zewnętrzny (druk o min. wielkości 150mm), - dwustronny
sygnalizator uliczny (czerwone/zielone) na słupku o wysokości 2,5m, - szlaban o napędzie
elektrycznym z wyłączeniem przekładni pasowych, - dostosowanie i aktualizacja
oprogramowania zgodnego z posiadanym przez zamawiającego - system współpracy z
wagą istniejącą w zakładzie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o analizę treści dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym
postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-niespełna
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o analizę treści dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym
postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-niespełna
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o analizę treści dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym
postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-niespełna
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o analizę treści dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym
postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-niespełna
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
· wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
· informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
· Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
· aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące
tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
· III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę a.2) kosztorys
ofertowy - wypełniony metoda kalkulacji uproszczonej a.3) harmonogram realizacji
inwestycji a.4.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.
1 Prawa zamówień publicznych. a.5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: bartoszyce.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład
Gospodarki Odpadami sp z oo 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 40/106.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Zakład Gospodarki Odpadami sp z oo 11-200
Bartoszyce ul. Bema 40/106.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalski Janusz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Borys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-10 09:09:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-10 09:12:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-11 08:18:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony