ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach Drukuj informację Zamówienie publiczne: Administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach

Szczegóły informacji

Administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 20035

Termin składania ofert / wniosków: 2009-02-02 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-02-02 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce, ul.Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, Pokój Nr 1 - Biuro Obsługi Interesanta

Ogłoszono dnia: 2009-01-19 przez Janusz Kowalski

Treść:

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

www.bip.bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.bartoszyce.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
W siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1,
11-200 Bartoszyce pok. nr 34 cena 50zł netto
.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

1.Wynajem,    sprzątanie,   remont   bieżący  domu   przedpogrzebowego   zapewniający  utrzymanie go  w należytym  stanie technicznym i sanitarnym.

2.Utrzymanie zieleni  i nasadzeń wieloletnich na terenie  cmentarzy oraz terenach przyległych do cmentarzy (trawniki przy ogrodzeniach),  

         a/  Cmentarz + parkingi  ul. Leśna :trawniki 12500m2 drzewa i krzewy na

              powierzchni  1330m2

         b/ Cmentarz ul. Kętrzyńska : trawniki 7200 m2, drzewa 250 szt.

 

 

3. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych,

4. Naprawy i remonty bieżące nawierzchni  na terenach cmentarzy i terenach przyległych do cmentarzy :


a) 
Cmentarza ul. Leśna- remonty  bieżące nawierzchni cmentarza:

-    chodnik z płytek chodnikowych

-    ciągi pieszo-jezdne żwirowe

-     powierzchnie z trylinki

-     powierzchnie z polbruku


b/
Cmentarz ul. Kętrzyńska

-   ciągi pieszo-jezdne żwirowe

-    alejki ziemne

-    drogi z trylinki

-    chodnik przy byłej Fabryce Pomp

-    chodnik wzdłuż cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej

-    tereny zielone położone pomiędzy chodnikiem wzdłuż dawnej Fabryki Pomp a ogrodzeniem cmentarza

5. Wywóz nieczystości stałych i płynnych,

6. Remonty bieżące infrastruktury technicznej;

      a)  instalacje wodociągowe;                                                                                                                                                              

      -    rurociągi oraz punkty czerpalne wody

      -     kanalizacja deszczowa

 -    kanały odpływowe , studnie  ściekowe , wpusty  ściekowe

      b)   instalacja   elektryczna;
-    konserwacja   opraw,   słupów   oświetleniowych,  

-    wymiana i uzupełnianie żarówek, bezpieczników  i  osprzętu,

      -   włączanie oświetlenia nocnego 

           

Dokładne wymiar  oraz terminy świecenia w poszczególnych latach  obowiązywania umowy ustali zamawiający w formie  protokołów  wzajemnych.

7. Konserwacja i remonty ogrodzenia

8. Konserwacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarno-epidiologicznym sanitariatów na cmentarzach

Zamawiający nie zezwala na złożenie oferty częściowej

 

Wspólny Słownik Zamówień: 98371111-5

 

 

 

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

usługi utrzymania cmentarzy

#45

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

36 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5700.00 , słownie: pięć tysięcy siedemset złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#61

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-02-02 do godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. pokój nr 1 Biuro obsługi interesantów.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-02-02, o godz. 10:05   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c - sala narad.

 

                          

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-03-03

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

_______________
Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-19 12:46:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-19 12:51:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-02 12:29:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony