ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont lokalu BOSiR-uDrukuj informację Zamówienie publiczne: Remont lokalu BOSiR-u

Szczegóły informacji

Remont lokalu BOSiR-u

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 54500

Termin składania ofert / wniosków: 2009-03-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-03-30 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce, Pokój Nr 1 - Biuro Obsługi Interesantów

Ogłoszono dnia: 2009-03-09 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/06/2009. Nazwa zadania: Remont lokalu BOSiR-u

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
www.bip.bartoszyce.pl
zpmiasta@bartoszyce.pl
7:00-15:00
 
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.bartoszyce.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce - pokój 34.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń lokalu mieszkalnego nr2 w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellończyka 1 w Bartoszycach.

 1. Rozebranie ścianek działowych istniejącego pomieszczenia łazienki.
 2. Wykonanie ścianek działowych wydzielających pomieszczenia wc ze śluzą.
 3. Montaż typowej stolarki drzwiowej.
 4. Częściowa wymiana instalacji wod-kan z przystosowaniem do nowej funkcji.
 5. Wymiana instalacji elektrycznej.
 6. montaż pieca gazowego, jednofunkcyjnego centralnego ogrzewania.
 7. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
 8. Naprawa tynków na ścianach i sufitach.
 9. Malowanie emulsyjne ścian i sufitów.
 10. Rozbiórka podłóg i posadzek.
 11. Wykonanie nowych podkładów pod posadzki i podłogi.
 12. Wykonanie nowych podłóg i posadzek.
 13. Wykonanie okładzin z glazury w pomieszczeniach wc
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Wspólny Słownik Zamówień: 45262690-4
 
 
Słownictwo główne
Główny przedmiot
remont starych budynków
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 
VI. Termin wykonania zamówienia:

Pożądany termin realizacji – do 30.06.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według warunku granicznego spełnia – nie spełnia.

 
VIII. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1400.00zł , słownie: jeden tysiąc czterysta złotych .

 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-03-30 do godz. 10:00   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce - pokój nr 1 - Biuro obsługi interesantów.

 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-03-30, o godz. 10:05   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce - pokój nr 17c - sala narad.

 
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-04-29

                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy
 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych

  

Krzysztof Nałęcz

 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-09 14:18:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-09 14:58:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-07 14:43:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony