Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Modernizacja dachu budynku przychodni przy ul. Marksa 10.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 107081

Termin składania ofert / wniosków: 2009-07-31 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-07-31 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce, ul.Boh.Monte Cassino 1, Bartoszyce, Pokój Nr 1 - Biuro Obsługi Interesanta

Ogłoszono dnia: 2009-07-08 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/17/2009.
Nazwa zadania:  Modernizacja dachu budynku przychodni przy ul. Marksa 10.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200
Bartoszyce
www.bip.bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.bartoszyce.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w  siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1,

11-200 Bartoszyce
. Pokój nr 34.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Roboty budowlane
- 
roboty rozbiórkowe
- 
roboty murowe
- 
obróbki i rynny dachowe
- 
tynki
- 
docieplenie ścian
- 
krycie dachu papą termozgrzewalną

a)przedmiot zamówienia obejmuje remont dachu budynku przychodni przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach (w zakresie wymienionym w kosztorysach) , szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ,

b) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych , pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę , zapewnia uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, Planie Wdrażania Projektu zostaną wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez zamawiającego oraz są całkowicie zgodne pod względem:

  • gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),
  • charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  • charakterystyki materiałowej (rodzaj właściowości fizyczne i jakość materiałów),
  • parametrów   technicznych   (wytrzymałość,   trwałość,   dane   techniczne)
  • parametrów bezpieczeństwa użytkowania
  • standardów emisyjnych
  • izolacyjność cieplna

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

Roboty remontowe i renowacyjne

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
60 dni od dnia podpisania umowy

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3400.00 , słownie: trzy tysiące czterysta złotych .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#78

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-07-31 do godz. 10:00   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-31, o godz. 10:05   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c - sala narad.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-08-29

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 
                                                                                                                      _______________

                                                                                                                      Krzysztof Nałęcz

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-08 08:56:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-08 09:04:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-03 09:56:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2044 raz(y)