Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 2009-113513

Termin składania ofert / wniosków: 2009-11-16 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-11-16 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Monte Cassino 1, pok. nr 1

Ogłoszono dnia: 2009-09-30 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/26/2009.
 Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Urząd Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

www.bartoszyce.bip.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bartoszyce.bip.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
 w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce. Pokój 34.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości dziesięć milionów złotych w okresie 120 miesięcy.

2.1Odsetki będą naliczane przez Bank w okresach miesięcznych od miesiąca stycznia i będą spłacane w okresach miesięcznych 20 dnia miesiąca następnego. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek.

2.2Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego spłatę.

2.3Prowizja płatna będzie jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.

2.4Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień: 66120000-0

SA04-9

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Usługi udzielania kredytu

W zakresie kredytów

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

120 miesięcy

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.1   Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2   Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3   Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4   Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000.00, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa Kryterium

Waga

Cena

100%

#5

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-11-16 do godz. 10.00.   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce Pokój nr 1

  

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-11-16, o godz. 10.05.   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce Pokój nr 17c.

                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres   30    dni, tj. do dnia 2009-12-15

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

 

Kierownik Zamawiającego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-30 12:35:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-30 12:44:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-23 11:26:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2441 raz(y)