Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Dostawa i instalacja lodowiska

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 411246-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-12-08 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-12-08 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, pokój nr 1 - Biuro Obsługi Interesantów

Ogłoszono dnia: 2009-11-30 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/30/2009.
Nazwa zadania:  Dostawa i instalacja lodowiska

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

www.bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bartoszyce.bip.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój 34.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja lodowiska o wymiarach 40x20m chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego energią elektryczną. 

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Kompleksową dostawę, montaż i demontaż  lodowiska w pierwszym sezonie użytkowania.
 2.  Rozruch wszystkich urządzeń lodowiska, wytworzenie tafli lodowiska do odpowiednich wymiarów i przekazanie lodowiska do użytkowania.
 3. Serwis lodowiska i urządzeń; usuwanie awarii i czynności serwisowe do 24hod zgłoszenia telefonicznego lub faxowego.
 4. Szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi, montażu i demontażu lodowiska.
 5. Nadzór nad pracami budowlanymi w zakresie budowy stałego miejsca posadowienia lodowiska.
 6. Lodowisko o wymiarach 20 x 40m = 800m2 powierzchni posadowione na istniejącym podłożu gruntowym, sprawdzonym przez dostawcę w celu uwzględnienia w cenie dostawy ewentualnego poziomowania miejsca lokalizacji.
 7. System ziębniczy tafli:

      - na istniejącym podłożu powinna być zamontowana izolacja zabezpieczająca przed przemarzaniem do gruntu i na tę warstwę ułożone wężownice chłodzące płytę z elastycznych rur PEHD 16x1,5mm w rozstawie co 62.5 mm i kolektory rozdzielcze przy krótszym boku płyty. Kompletne orurowanie lodowiska musi składać się z odcinków kolektorów przystosowanych do łączenia mechanicznego z obydwu końców.

      - bandy rekreacyjne przymrażalne lodowiska muszą:
       mieć wysokość min 1.2m,
      być wyposażone w minimum jedną bramę wjazdowa dla rolby o szerokości ok. 3m,

      dwie bramki wejściowe dla łyżwiarzy o szerokości ok. 0,8m

- konstrukcja band wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, a wypełnienie z płyt o grubości min 5mm,

- dolna listwa okopowa o wysokości 20 cm i grubości min 5mm zamontowana w sposób zapewniający sztywność,

- promień w narożnikach bandy nie mniejszy niż 3,8m,

 1. Agregat chłodniczy
  - wymagany czynnik chłodniczy min 35% roztwór glikolu etylowego w niezbędnej ilości dla prawidłowej pracy układu podczas sezonu oraz napełnienie instalacji chłodniczej. Wydajność chłodnicza 175kW przy chłodzeniu glikolu etylowego - 11˚ / -8˚ przy temperaturze do +10˚,

- agregat wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu, dopuszczonego stosowania i  posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie,

- panel elektryczny odporny na działanie atmosferyczne i wyposażony w dostęp rewizyjny,

- wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący z wyświetlaną informacją

      Temperatury glikolu i czynnika chłodzącego,

      Ciśnienia czynnika chłodzącego

      Harmonogramu włączania i wyłączania

      Zabezpieczenia przed zamarzaniem parownika

- zdalne starowanie

- styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia

- modyfikowane wartości zadanych temperatur glikolu

- monitorowanie

      Wartości zadanych glikolu

      Pracy wentylatorów

      Pracy pomp

      Działania agregatu

      Alarmów sprężarek

      Uruchamianie lub zatrzymania urządzenia

      Sterowanie temperaturą glikolu i zarządzanie pracą pomp

 1. Nie dopuszcza się sprzedaży lodowiska używanego.
 2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych
 3. Maszyna do pielęgnacji lodu z hydrostatycznym napędem i automatyczną kontrolą grubości tafli

Wspólny Słownik Zamówień: 42513100-6, 45331231-4

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

Urządzenia mrożące

Dodatkowe przedmioty

Instalacja urządzeń mrożących

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

6 dni liczonych od dnia podpisania umowy

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-12-08 do godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1 – Biuro obsługi  interesantów.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-12-08, o godz. 10:05  w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c – sala narad.

                    

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-01-07

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający  dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

 

 

Burmistrz miasta Bartoszyce

Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-30 12:25:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-30 12:42:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-09 12:32:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2702 raz(y)