Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Projekt przebudowy ul. Mrongowiusza.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 82902-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-04-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-04-15 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów.

Ogłoszono dnia: 2010-03-24 przez Kowalski Janusz

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/13/2010.
Nazwa zadania: Projekt przebudowy ul. Mrongowiusza.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z p. zm) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce
Adres zamawiającego Bohaterów Monte Cassino 1
Kod Miejscowość 11-200 Bartoszyce
Telefon: 897629804
Faks: 897629805
adres strony internetowej www.bartoszyce.bip.pl
adres poczty elektronicznej zpmiasta@bartoszyce.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bartoszyce.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie
zamawiającego (pokój nr 34 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za
zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres prac objętych zleceniem:
1. Mapa do celów projektowych.
2. Przygotowanie koncepcji proponowanych rozwiązań i uzgodnienie z Urzędem Miasta
Bartoszyce
3. Wystąpienie do dysponentów sieci o wydanie warunków technicznych na przyłączenie
do sieci oraz usunięcie kolizji naziemnych i podziemnych.
4. W załączeniu wstępne rozpoznanie warunków geologicznych -opinia geotechniczna z
badań podłoża gruntowego wykonana pod projekt kanalizacji sanitarnej. Wykonanie
badań geotechnicznych pod projekt drogi.
5. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przebudowywanej
drogi z rozbudową sieci kan. deszczowej. Przygotowanie wniosku wraz z kartą
informacyjną inwestycji o wydanie decyzji środowiskowej.
6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji.
7. Wykonanie operatu wodno-prawnego na zrzut wód do rzeki Łyny oraz uzyskanie decyzji
pozwolenia wodno-prawnego.
8. Złożenie wniosku wraz z dokumentacją o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
9. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na całe opracowanie. Projekt
wykonawczy podzielić na cztery zadania tj.:
- pierwsze zadanie - odcinek od ul. Nowowiejskiego do ciągu pieszego w kierunku ul.
M. Z. Malewskiej
- drugie zadanie -odcinek do ul. Moniuszki
- trzecie zadanie - pozostały ciąg ul. Mrongowiusza
- czwarte zadanie – ul. Szrajbera
10. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu
11. Uzyskanie pozwolenia na budowę
Dla każdego z etapów zadania opracować:
a) przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i inwestorskie. Dla całego zadania opracować
Zbiorcze Zestawienie Kosztów
b) specyfikacje techniczne na wykonany zakres robót
Opracowania projektowe dostarczyć w 5 egz., kosztorysy i specyfikacje techniczne w 3
egz., całość opracowania dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf.
Zakres prac projektowych:
1. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Mrongowiusza i Szrajbera. Ciągi
pieszo- jezdne o szerokości 6,0m. Nawierzchnię jezdni projektować z kostki betonowej
typu „polbruk”.
Projekt powinien zapewniać w szczególności:
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących :
- bezpieczeństwa użytkowania
- nośności i stateczności konstrukcji
- bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia
- ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym
hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
b) odpowiednie warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem drogi publicznej
c) niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mrongowiusza– włączenie projektowanej
sieci do istniejących kolektorów deszczowych zgodnie z załączonymi warunkami
technicznymi. Dla zlewni wód opadowych i roztopowych kolektora f 500 z wylotem do rz.
Łyny, opracować operat wodno-prawny i uzyskać decyzje pozwolenia wodno-prawnego.
Separator projektować na terenie parku miejskiego, za chodnikiem ul. Żeromskiego, na
terenie Gminy Miejskiej. Przełączyć przed separator kolektor deszczowy f300, biegnący
obecnie przez działkę prywatną 5-3/1 przy ul. Żeromskiego. W przypadku małej średnicy
kolektora odpływowego do rz. Łyny, przebudowa kolektora z nowym wypustem do rzeki.
3. Oświetlenie uliczne pozostaje bez zmian na istniejącej linii napowietrznej. Oświetlenie
posiada nowe lampy i wysięgniki.
4. Sieć wodociągowa nie podlega przebudowie.
5. Projekt usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną naziemną i
podziemną.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
71220000-6 usługi projektowania architektonicznego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
150 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o analizę
treści złożonych dokumentów przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1500.00zł, słownie: jeden
tysiąc pięćset złotych.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-04-15 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro
obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-15, o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c.
Sala narad.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

________________
Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalski Janusz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kowalski Janusz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-24 11:56:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-24 12:23:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-15 11:09:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2385 raz(y)