Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Przejęcie i zorganizowanie żywienia uczniów w Zespole Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, ul. Traugutta 23”

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: --

Termin składania ofert / wniosków: 2010-06-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-06-24 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Zespół Szkół nr 1 w Bartoszycach ul. Traugutta 23, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 30 sekretariat

Ogłoszono dnia: 2010-06-01 przez Małgorzata Łazar

Treść:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Numer sprawy: ZSnr1.V.343/2/2010
Nazwa zadania: „ Przejęcie i zorganizowanie żywienia uczniów w Zespole Szkół nr 1
im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, ul. Traugutta 23”
 
Dyrektor Zespół Szkól nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach zawiadamia
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia..

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespół Szkół nr 1im.R.Traugutta w Bartoszycach
ul. Traugutta 23
11-200 Bartoszyce
REGON 510891240
NIP 743-16-94-488
bip.bartoszyce.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie
internetowej:
bip.bartoszyce.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
uzyskać
w siedzibie zamawiającego Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta, ul. Traugutta
23,
11-200 Bartoszyce. Pokój nr 30 (sekretariat).

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przygotowanie i wydawanie obiadów w stołówce szkolnej w okresie 5- u lat.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w pkt 2.
2. Szczegółowy opis zamówienia:
2.1. Orientacyjna ilość wydawanych obiadów, (dwudaniowych z kompotem o
wartości
kalorycznej według wymagań Sanepidu) w ciągu dnia wynosi 250 obiadów.
( ilość obiadów kształtować się będzie w zależności od ilości uczniów
i pracowników chętnych do stołowania się).
2.2. Wydawanie posiłków odbywać się będzie w godzinach 1100 – 1445. Wszelkie
zmiany dotyczące czasu wydawania obiadów wymagać będą wcześniejszego
ustalenia obu stron.
2.3. Każda zmiana ceny obiadu dla ucznia wymaga uzgodnienia z Zamawiającym
z zastrzeżeniem pkt 2.4.
2.4. Dopuszcza się możliwość zmiany ceny obiadu dla ucznia raz w roku o
wskaźnik inflacji.
2.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania posiłków tylko
pracownikom
Zespołu Szkół po cenie ustalonej przez Wykonawcę.
2.6. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie na terenie szkoły, na potrzeby
uczniów i pracowników tej szkoły , dodatkowych usług gastronomicznych
przy zastosowaniu marży wg uznania Wykonawcy.
(pod pojęciem „dodatkowych usług gastronomicznych” należy rozumieć
imprezy
takie jak: wigilia szkolna itp.)
2.7. W celu wykonania czynności przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże
Wykonawcy w dzierżawę pomieszczenia bloku żywieniowego (pomieszczenia
te są po kapitalnym remoncie) wraz z nowym wyposażeniem wg protokołu
zdawczo – odbiorczego z zastrzeżeniem, że będą wykorzystane wyłącznie
na cele związane z realizacją przedmiotu umowy.
2.8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt i własnym
staraniem remontów pomieszczeń oraz przekazanych mu urządzeń,
uzupełniania
wyposażenia zgodnie z zaleceniami, a ponadto do zapewnienia
odpowiedniego
stanu sanitarno – epidemiologicznego stosownie do wymagań Sanepidu i
Państwowej Inspekcji Pracy przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania
wobec
tych instytucji.
2.9. Zamawiający nie ma obowiązku zwrotu nakładów poniesionych na roboty
określone w pkt 2.7.
2.10. Wykonawca zobowiązuje się opłacać koszty energii elektrycznej, gazu, wody i
kanalizacji wg wskazań zużycia (z zainstalowanych przez siebie liczników)
+ wywóz nieczystości stałych ( z własnych pojemników).
2.11. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów okresowych
instalacji
gazowej, wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, skuteczności zerowania,
kanałów dymowych i wentylacyjnych itp…
2.12. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania we własnym zakresie
badań
sprawności urządzeń znajdujących się na wyposażeniu bloku żywieniowego.
2.13. Wykonawca będzie płacił czynsz dzierżawny (roczny) w wysokości 200 zł.
2.14. Po wygaśnięciu umowy lub w chwili jej zerwania Wykonawca przekaże
Zamawiającemu pomieszczenia i urządzenia sprawne, nadające się do
dalszego
użytkowania.
2.15. Przekazanie powyższych pomieszczeń oraz urządzeń znajdujących się na
wyposażeniu bloku żywieniowego nastąpi komisyjnie, przez komisję
powołaną
przez Zamawiającego.
2.16. W razie stwierdzonych przez komisję zniszczeń urządzeń lub pomieszczeń
Wykonawca ma obowiązek dostosować się do zaleceń komisji.
2.17. Protokolarne przejęcie wyposażenia i pomieszczeń bloku żywieniowego
przewidywane jest do dnia 16.08.2010 r.
2.18. Prowadzenie stołówki szkolnej nastąpi w dniu 02.09.2010 r.
● Sporządzone i wydane posiłki winny spełniać wymogi stawiane w
Zarządzeniu, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.06.1974 r.
(Dz. Nr16 poz. 69).
3 . Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień:
55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny
spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie
warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22
Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa
zamówień publicznych.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy
treści złożonych przez wykonawców dokumentów.

VII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów, którym
odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników.
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki art. 93, ust. 1
ustawy.
Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
- proponowana cena jednego obiadu dla ucznia – 90 %
- okres niezmienności cen (w miesiącach) - 10 %

IX. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-06-24 do godz. 10:00 w siedzibie
zamawiającego Zespół Szkół nr 1 w Bartoszycach ul. Traugutta 23, 11-200
Bartoszyce. Pokój nr 30- sekretariat.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-06-24, o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego -
Zespół Szkół nr 1 im. R. Traugutta, ul. Traugutta 23, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 30
a ( Gabinet Dyrektora)

XI. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-07-24

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz
z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na
której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Nie dotyczy

Załączniki