Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Dostawa samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Bartoszycach

Status: nierozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 52108

Termin składania ofert / wniosków: 2009-03-27 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-03-27 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce, Pokój Nr 1 - Biuro Obsługi Interesanta

Ogłoszono dnia: 2009-03-06 przez Janusz Kowalski

Treść:

 

Bartoszyce, 2009-03-06

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/03/2009.
 Nazwa zadania:  Dostawa samochodu dla potrzeb straży miejskiej w Bartoszycach

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

www.bip.bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.bartoszyce.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
 w siedzibie zamawiającego Urząd miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1,
11-200 Bartoszyce. Pokój 34 - cena 50 zł netto
.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu „KOMBIVAN” dla Straży Miejskiej w Bartoszycach, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Samochód musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2008r.) oraz charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami technicznymi:

1)       liczba miejsc – do przewozu 5 funkcjonariuszy (łącznie z kierowcą) oraz 2 osób zatrzymanych w przedziale o zmniejszonym komforcie podróżowania,

- przedział kierowcy i konwojentów stanowi wyposażenie fabryczne

- przedział dla zatrzymanych 2 sztuki ustawione bokiem do kierunku jazdy

- uchylne tylne szyby zapewniające wentylację oraz dodatkowe oświetlenie

- przedział zabezpieczony stalowa kratą z drzwiami wyposażonymi w zamek patentowy

- wentylacja nawiewowo – wywiewna

2)       pojemność skokowa: minimalna 1700cm³, maksymalna 2000 cm³,

3)       rodzaj paliwa: olej napędowy,

4)       skrzynia biegów; manualna 5,

5)       napęd: przednie koła,

6)       ABS,ESP,

7)       poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,

8)       centralny zamek z pilotem,

9)       klimatyzacja elektroniczna (klimatronik),

10)    radio CD z MP3

11)    kolumna kierownicy regulowana na wysokości i głębokości,

12)    fotel kierowcy i pasażera z regulacją wzdłużną i kąta oparcia,

13)    tylna kanapa dzielona,

14)    fotel kierowcy regulowany na wysokość,

15)    szyby przednie sterowane elektrycznie,

16)    lampa sufitowa przednia i tylna,

17)    drzwi boczne tylne prawe przesuwane i przeszklone,

18)    tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone,

19)    zapalniczka z gniazdem 12V,

20)    zegarek cyfrowy,

21)    wbudowany system nawigacji satelitarnej GPS

22)    zagłówki przednie z pełną regulacją wysokości,

23)    koło zapasowe pełnowymiarowe,

24)    światła przeciwmgielne halogenowe,

25)    pasy siedzeń trzypunktowe z napinaczami i regulacją wysokości,

26)    lakier metalizowany granatowy

27)     koła stalowe o średnicy obręczy15-16 (cal)

28)    2 komplety opon – lato/zima,

29)    ogrzewanie dodatkowe „VEBASTO”,

30)    halogen oświetleniowy nad tylnymi drzwiami,

31)    pakiet ubezpieczenia OC,AC,NW na pierwszy rok,

32)    oznakowanie samochodu (montowane na listwach magnetycznych z możliwością wielokrotnego demontażu i montażu):

- napis „STRAŻ MIEJSKA” szt. 3, koloru żółtego, odblaskowy pas przystosowany do montażu na drzwiach przednich bocznych i tylnych pojazdu(wysokość liter, cyfr, 20cm)

- herb miasta Bartoszyce szt. 2, w kolorach biało czarnym przystosowany do magnetycznego montażu na pokrywie silnika i tylnych drzwiach pojazdu (wielkość liter –  20cm)

- belka świetlna, dachowa z napisem STRAŻ MIEJSKA, z dwoma punktami świetlnymi, koloru pomarańczowego, z urządzeniem do podawania komunikatów głosowych i dźwiękowych z możliwością demontażu)

 

Wspólny Słownik Zamówień: 34114000-9

 

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

pojazdy specjalne

Dodatkowe przedmioty

 

#47

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

30 dni od dnia podpisania umowy

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia - niespełnia.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000.00 , słownie: dwa tysiące złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%

#70

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-03-27 do godz. 10.00  w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1 - Biuro obsługi interesantów.

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-03-27, o godz. 10.05   w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c - sala narad.

 

                        

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-04-25

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

 

 

 

_______________

Krzysztof Nałęcz

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-06 15:37:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-06 15:39:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-31 13:56:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2213 raz(y)