ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek leśny - osób fizycznych i osób prawnych

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-24 14:28:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych
na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (tj. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy).
 
II. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 • właścicielami lasów
 • posiadaczami samoistnymi lasów
 • użytkownikami wieczystymi lasów
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
 
III. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 
IV. Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 
V. Osoby fizyczne:
 • są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego (o których mowa w powyższym podpunkcie h).
 • Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala (w drodze decyzji) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.
 • Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
VI. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
 • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian stanu faktycznego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
WAŻNE:
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwestia zwolnień od podatku leśnego uregulowana jest w art. 7 ww. ustawy.
 
VII. Stawki podatku leśnego:
 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 2. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.
 3. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału).
VIII. Płatności
Podatek leśny płatny jest zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Bartoszyce w sprawie wymiaru podatku leśnego (dotyczy osób fizycznych) lub na podstawie składanej każdego roku deklaracji (dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi). Wpłaty podatku leśnego należy dokonać:
 • w kasie Urzędu Miasta w Bartoszycach
 • lub na rachunek Urzędu Miasta w Bartoszycach: BANK MILLENIUM 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659.
IX. Informacje ogólne:
Informacje można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
w godzinach pracy Urzędu Miasta (w poniedziałek w  godzinach  08:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 -  15:00)
Sprawy prowadzi: Barbara Szczygielska, podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, Pokój nr 4 - tel. (89) 762-98-34
Akty prawne dotyczące sprawy:
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1821)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.)
Uwaga !
Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:
 • akt własności - do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),
 • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy Miejskiej Bartoszyce lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Szczygielska Data wytworzenia informacji: 2013-05-24
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Szczygielska Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 13:56:44
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Czerwonka Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 14:28:31
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Czerwonka Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 07:37:10
Artykuł był wyświetlony: 961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu