ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa samochodu.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa samochodu.

Szczegóły informacji

Dostawa samochodu.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: ZUK

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 95280-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-04-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-04-23 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów.

Ogłoszono dnia: 2010-04-07 przez Kowalski Janusz

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/17/2010.
Nazwa zadania: Dostawa samochodu.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z p. zm) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce
Adres zamawiającego Bohaterów Monte Cassino 1
Kod Miejscowość 11-200 Bartoszyce
Telefon: 897629804
Faks: 897629805
adres strony internetowej www.bartoszyce.bip.pl
adres poczty elektronicznej miasta@bartoszyce.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00
Działający w imieniu i na rzecz
Zakład Usług Komunalnych
11-200 Bartoszyce
ul. Struga 12A

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bartoszyce.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie
zamawiającego (pokój 34 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za
zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Samochód dostawczy (typu Mercedes sprinter lub VW -transporter lub równoważny)
typ furgon (plandeka)
dopuszczalna masa 3500 kg
kabina jednorzędowa trzy osobowa
skrzynia ładunkowa o wymiarach 2x4 m
wiek do 5 lat
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
34900000-6 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
MD03-3 Przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
14 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o analizę
treści dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości 1000.00zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-04-23 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1 Biuro
obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-23, o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c sala
narad.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

_______________
Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalski Janusz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kowalski Janusz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-07 08:39:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-07 08:41:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-29 10:57:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2057 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony