Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Budowa uzbrojenia osiedla Międzytorze - zadanie 2 etap II i III

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 111698-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-05-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-05-22 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: UM Bartoszyce pokój nr 1 - Biuro osługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2009-04-20 przez Janusz Kowalski

Treść:

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

www.bip.bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.bartoszyce.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój 34 - cena 100zł netto.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

sieć wodociągowa

   roboty ziemne - wykopy 2033m3

rurociągi i uzbrojenie

   rurociągi z PCV 110 mm   450mb

                            160mm      332mb

kanalizacja sanitarna

   rurociągi i uzbrojenie

   rurociągi z PCV 200mm   724mb

   studnie rewizyjne 1200mm   33szt.

kanalizacja deszczowa

    roboty ziemne - wykopy 5582m3

 

rurociągi i uzbrojenie

   kanały z rur PVC  250mm   268, 315mm   148, 400mm   309m

   studnie rewizyjne 1200mm   35

Przedmiot zamówienia obejmuje uzbrojenie terenów osiedla Międzytorze –Etap II i III

w Bartoszycach  (w zakresie wymienionym w kosztorysach) , szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik  do SIWZ,

Jeżeli zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku z uzasadnioną specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny’’.

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

#45

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

120 dni liczone od dnia podpisania umowy

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7900.00zł , słownie: siedem tysięcy dziewięćset  złotych)

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%

#61

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-05-22 do godz. 10:00   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1- Biuro obsługi interesantów.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-22, o godz. 10:05   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c-sala narad.

             

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-06-21

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

 

Burmistrz miasta Bartoszyce

Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-20 14:03:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-20 14:14:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-08 08:26:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2333 raz(y)